DNSE Detail Stock QPH

UPCOM: CTCP Thủy điện Quế Phong

Sản xuất và phân phối điện

logo

QPH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

531 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

72.52 tỷ

Doanh thu

111 tỷ

0.08%

3,902.72

0

-0.14

-15.92%

17.10%

13.86%

56.19%

2.37%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Điện lực Trung Sơn

85.52%

Lê Thái Hưng

7.18%

Phạm Thị Nguyệt

2.85%

Cao Cự Kiều Lam

2.03%

Khác

2.42%

Tin tức & Sự kiện