Tin tức & sự kiện

21/09/2022

QST: Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

17/08/2022

QST: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

QST: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

QST: Báo cáo tài chính quý 2/2022

23/06/2022

QST: Thay đổi nhân sự

25/04/2022

QST: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QST của CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh. Địa chỉ: số 10 phố Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

01/04/2022

QST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/03/2022

QST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/03/2022

QST: Giải trình KQKD năm 2021

22/03/2022

QST: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

22/03/2022

QST: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021

15/03/2022

QST: Báo cáo thường niên 2021

10/03/2022

QST: Báo cáo tài chính năm 2021

28/02/2022

QST: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QST của CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trung tuần tháng 3 năm 2022, thời gian cụ thể công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Văn Lang. Địa chỉ: đường Văn Lang, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tổng kết, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.

08/02/2022

QST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/01/2022

QST: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022

25/01/2022

QST: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

25/01/2022

QST: Báo cáo tài chính quý 4/2021