Tin tức & sự kiện

31/08/2022

RCC: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (số liệu sau soát xét)

31/08/2022

RCC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trước và sau soát xét

30/08/2022

RCC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

RCC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

RCC: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

02/08/2022

RCC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

02/08/2022

RCC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

30/07/2022

RCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

RCC: Đính chính một số nội dung thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

26/07/2022

RCC: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (49%)

04/07/2022

RCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

04/07/2022

RCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/06/2022

RCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

25/06/2022

RCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng cho thuê văn phòng làm việc

07/06/2022

RCC: Mai Thanh Phương - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

27/05/2022

RCC: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước

26/05/2022

RCC: Giải trình về việc chênh lệch LNST sau kiểm toán năm 2021 chênh lệch so với BCTC tự lập

24/05/2022

RCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/05/2022

RCC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

10/05/2022

RCC: Mai Thanh Phương - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 460,000 CP