Tin tức & sự kiện

06/09/2022

RCL: Thay đổi nhân sự

25/08/2022

Giao dịch bổ sung - 1,259,784 CP

24/08/2022

RCL: Giải trình chênh lệch BCTC bán niên 2022 so với cùng kỳ năm trước

19/08/2022

RCL: Ngày 25/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên 1,259,784 cổ phiếu niêm yết bổ sung

17/08/2022

RCL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

17/08/2022

RCL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

03/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,259,784 CP

26/07/2022

RCL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

21/07/2022

RCL: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

RCL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/07/2022

RCL: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu biểu quyết lưu hành

05/07/2022

RCL: TB thay đổi SLCP biểu quyết lưu hành

05/07/2022

RCL: Thư mời họp ĐHCĐ bất thường

05/07/2022

RCL: Thay đổi nhân sự

29/06/2022

RCL: CBTT ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2022

23/06/2022

RCL: Báo cáo KQPH CP trả cổ tức

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RCL của Công Ty Cổ Phần Địa ốc Chợ Lớn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:10 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành thêm).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm khi chia cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là (585 : 100) x 10 = 58,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được số cổ phiếu làm tròn xuống là 58 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn (số 118 Hưng Phú, P.8, Q.8, Tp.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình CMND/CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RCL của Công Ty Cổ Phần Địa ốc Chợ Lớn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:10 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới phát hành thêm).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm khi chia cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 585 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là (585 : 100) x 10 = 58,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được số cổ phiếu làm tròn xuống là 58 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn (số 118 Hưng Phú, P.8, Q.8, Tp.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình CMND/CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

02/06/2022

RCL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu