DNSE Detail Stock REE

HOSE: CTCP Cơ Điện Lạnh

Tập đoàn công nghiệp

logo

REE

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

33,112 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1,924 tỷ

Doanh thu

8,039 tỷ

2.64%

4,084.21

0

0.87

-4.78%

11.22%

6.57%

39.77%

51.29%

40%

1.76%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Platinum Victory Pte Ltd

34.85%

Nguyễn Thị Mai Thanh

11.11%

Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

6.22%

Nguyễn Ngọc Hải

4.75%

Khác

43.07%

Tin tức & Sự kiện