Tin tức & sự kiện

28/01/2023

RGC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

28/01/2023

Chủ sân golf Hoàng Gia có năm báo lỗ thứ 12 liên tiếp dù đã điều chỉnh giá dịch vụ

Trong năm 2022, dù cả doanh thu thuần và doanh thu tài chính đều được cải thiện nhưng chủ sân golf Hoàng Gia - CTCP Đầu tư PV - Inconess (UPCoM: RGC) vẫn tiếp tục báo lỗ.

20/10/2022

RGC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

15/08/2022

RGC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

RGC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

RGC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

Chủ sân golf Hoàng Gia báo lỗ trở lại trong quý 2

Trong quý 1/2022, CTCP Đầu tư PV - Inconess (UPCoM: RGC) đã có quý đầu tiên báo lãi sau 9 năm (từ quý 1/2013). Tuy nhiên, chủ sân golf Hoàng Gia lại không giữ được thành quả và lại báo lỗ trong quý 2.

07/07/2022

RGC: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

01/07/2022

RGC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/06/2022

RGC: Cập nhật tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

29/06/2022

RGC: Cập nhật Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022

13/06/2022

RGC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/06/2022

RGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/05/2022

RGC: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước

28/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RGC của CTCP Đầu tư PV- Inconess như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và các vấn đề khác.

22/04/2022

RGC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

Doanh nghiệp sân golf đầu tiên trên sàn báo lãi sau 9 năm

CTCP Đầu tư PV - Inconess (UPCoM: RGC) có quý đầu tiên có lãi sau 9 năm (từ quý 1/2013).

16/04/2022

RGC: Báo cáo thường niên 2021

13/04/2022

RGC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

30/03/2022

RGC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022