Tin tức & sự kiện

15/08/2022

RGC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

RGC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

Chủ sân golf Hoàng Gia báo lỗ trở lại trong quý 2

Trong quý 1/2022, CTCP Đầu tư PV - Inconess (UPCoM: RGC) đã có quý đầu tiên báo lãi sau 9 năm (từ quý 1/2013). Tuy nhiên, chủ sân golf Hoàng Gia lại không giữ được thành quả và lại báo lỗ trong quý 2.

30/06/2022

RGC: Cập nhật Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022

13/06/2022

RGC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/06/2022

RGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/05/2022

RGC: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước

28/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RGC của CTCP Đầu tư PV- Inconess như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và các vấn đề khác.

19/04/2022

Doanh nghiệp sân golf đầu tiên trên sàn báo lãi sau 9 năm

CTCP Đầu tư PV - Inconess (UPCoM: RGC) có quý đầu tiên có lãi sau 9 năm (từ quý 1/2013).

16/04/2022

RGC: Báo cáo thường niên 2021

13/04/2022

RGC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

RGC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

18/02/2022

RGC: Công ty TNHH TCG Land - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP

21/01/2022

RGC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/01/2022

RGC: Báo cáo tài chính quý 4/2021

06/01/2022

RGC: Công ty TNHH TCG Land - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 8,734,113 CP

30/12/2021

RGC: Công ty TNHH TCG Land - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP

17/12/2021

RGC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

17/12/2021

RGC: Công ty TNHH TCG Land - NCLQ đăng ký bán 8,734,113 cổ phiếu từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021

26/11/2021

RGC: Công bố thông tin quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế