DNSE Detail Stock S55

HNX: CTCP Sông Đà 505

Xây dựng hệ thống tiện ích

logo

S55

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

555 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

69.29 tỷ

Doanh thu

906 tỷ

2.90%

6,929.16

0

0.44

-60.37%

10.91%

4.73%

16.09%

97.62%

30%

3.13%

15.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP ANZA

65.49%

Nguyễn Văn Sơn

4.98%

Đặng Văn Tuyển

4.73%

Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực

2.48%

Khác

22.32%

Tin tức & Sự kiện