DNSE Detail Stock SAF

HNX: CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco

Thực phẩm đóng gói sẵn

logo

SAF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

638 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

49.44 tỷ

Doanh thu

773 tỷ

29.87%

4,104.10

0

0.58

-10.27%

26.12%

17.18%

18.20%

0%

20%

5.78%

30.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Lương thực Miền Nam - CTCP

42.82%

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

16.64%

Phạm Thị Thu Hồng

14.09%

Trần Ngọc Vĩnh

2.53%

Khác

23.92%

Tin tức & Sự kiện