DNSE Detail Stock SAL

UPCOM: CTCP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam

Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy

logo

SAL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

15.79 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

4.37 tỷ

Doanh thu

101 tỷ

0.51%

525.45

0

1.46

0%

4.94%

3.90%

21.94%

0%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam

49%

CTCP Hàng Hải - Dầu khí Hải Âu

14.95%

Công ty TNHH Hải Dương

12.96%

Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai

9.11%

Khác

13.98%

Tin tức & Sự kiện