Tin tức & sự kiện

23/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 274 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAL của CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 2.74%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 274 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính kế toán CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam, bắt đầu từ ngày 20/09/2023. (cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND hoặc CCCD).

23/08/2023

SAL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/08/2023

Một cổ phiếu tăng hơn 100% trong tháng 7

14/07/2023

SAL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

05/05/2023

SAL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 SAL - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 3 tỷ đồng.

06/04/2023

SAL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAL của CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH thông báo trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường lầu 4, nhà khách Hải Đăng, số 70 đường Hạ Long, Phường 2, TP. Vũng Tàu.
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau

24/03/2023

SAL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/03/2023

SAL: Báo cáo thường niên 2022

21/03/2023

SAL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/03/2023

SAL: Báo cáo tài chính năm 2022

17/01/2023

SAL: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

23/11/2022

SAL: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2022

23/11/2022

SAL: CBTT Hợp đồng kiểm toán năm 2022

15/07/2022

SAL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/06/2022

SAL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAL của CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam, bắt đầu từ ngày 30/06/2022 (Cổ đông nhận cổ tức vào ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND hoặc CCCD).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

03/06/2022

SAL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

09/05/2022

SAL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022