DNSE Detail Stock SAL

UPCOM: CTCP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam

Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy

logo

SAL

Tin tức

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

SAL

0.00%

05/04/2024

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền 445 đồng/CP

SAL

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

SAL

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

SAL

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

SAL

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

SAL

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

SAL

0.00%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 274 đồng/CP

SAL

23/08/2023

SAL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

SAL

0.00%

23/08/2023

Một cổ phiếu tăng hơn 100% trong tháng 7

SAL

0.00%

VSF

0.00%

+13

03/08/2023

Một cổ phiếu tăng hơn 100% trong tháng 7

SAL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

SAL

+14.29%

14/07/2023

SAL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

SAL

0.00%

05/05/2023

SAL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

SAL

06/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

SAL

25/03/2023

SAL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

SAL

24/03/2023

SAL: Báo cáo thường niên 2022

SAL

21/03/2023

SAL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

SAL

21/03/2023

SAL: Báo cáo tài chính năm 2022

SAL

15/03/2023

SAL: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

SAL

17/01/2023

SAL: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2022

SAL

23/11/2022