Tin tức & sự kiện

23/11/2022

SAL: CBTT Hợp đồng kiểm toán năm 2022

15/07/2022

SAL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

16/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAL của CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam, bắt đầu từ ngày 30/06/2022 (Cổ đông nhận cổ tức vào ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND hoặc CCCD).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

09/06/2022

SAL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/06/2022

SAL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

09/05/2022

SAL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/05/2022

SAL: Điều lệ sửa đổi ngày 29.4.2022

23/04/2022

SAL: Bổ nhiệm Ông Trần Hữu Thọ đảm nhận chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty

13/04/2022

SAL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

SAL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

SAL: Các quyết định HĐQT về việc thay đổi vị trí nhân sự HĐQT và Ban Giám Đốc

04/04/2022

SAL: Báo cáo thường niên 2021

23/03/2022

SAL: Báo cáo tài chính năm 2021

19/01/2022

SAL: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/10/2021

SAL: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

05/08/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 445 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAL của CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/08/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,45 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 445 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/08/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán CTCP Trục vớt cứu hộ Việt Nam, bắt đầu từ ngày 24/08/2021 (Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND hoặc CCCD).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

03/08/2021

SAL: Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

23/07/2021

SAL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

14/07/2021

SAL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/07/2021

SAL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021