Tin tức & sự kiện

21/09/2022

SAP: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

21/09/2022

SAP: CÔNG VĂN THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC 2022

09/09/2022

SAP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

01/09/2022

SAP: NQ 06/2022/NQ- HĐQT

23/08/2022

SAP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAP của Công Ty Cổ phần In Sách giáo khoa Tp. HCM như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty về bằng vốn thực góp, cụ thể như sau:
          - Nội dung xin ý kiến: + Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện tại: 26.100.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ một trăm triệu đồng)
+ Vốn điều lệ đề nghị điều chỉnh giảm bằng đúng với vốn thực góp: 12.869.840.000 đồng (bằng chữ: Mười hai tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng)
          - Thời gian thực hiện: - Ngày dự kiến gửi thư đến cổ đông: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách cổ đông
- Ngày dự kiến nhận lại thư cổ đông: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày bắt đầu gửi thư cho cổ đông
          - Địa điểm thực hiện: Địa điểm nhận thư cổ đông: Công ty CP In sách giáo khoa Tp.HCM, địa chỉ: 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM.

05/08/2022

SAP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

04/08/2022

SAP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

SAP: NGHỊ QUYẾT SỐ 05/NQ-HDQT NGÀY 26/07/2022 VỀ VIỆC CHỐT DS CỔ ĐÔNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

05/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAP của Công Ty Cổ phần In Sách giáo khoa Tp. HCM như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 8h30 ngày 22/04/2022 (thứ 6)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Tp.HCM, địa chỉ: 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM.
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau.

03/04/2022

SAP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

SAP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/03/2022

SAP: Quyết định Hội đồng quản trị

10/03/2022

SAP: Báo cáo tài chính năm 2021

07/02/2022

SAP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

SAP: Báo cáo tài chính quý 4/2021

27/12/2021

SAP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

27/12/2021

SAP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

13/12/2021

SAP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/11/2021

PDR ứng dụng hệ thống Hoạch định và Quản trị nguồn lực ERP trên nền tảng giải pháp của SAP

Sau hơn 1 năm triển khai, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã hoàn thành giai đoạn 1 hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning - Quản lý nguồn lực doanh nghiệp) trên nền tảng giải pháp của SAP nhằm mục tiêu hoạch định, thực hiện và kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp trong xu thế ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số hiện nay.