DNSE Detail Stock SBA

HOSE: CTCP Sông Ba

Sản xuất và phân phối điện

logo

SBA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,960 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

151 tỷ

Doanh thu

337 tỷ

0.25%

2,492.13

0

0.07

-61.23%

14.81%

12.16%

60.86%

14.33%

-

10.42%

27.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Điện lực Miền Trung

39.09%

Khác

60.91%

Tin tức & Sự kiện