Tin tức & sự kiện

07/02/2023

SBL: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/01/2023

SBL: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

18/01/2023

BCTC 4/2022 SBL - Một năm tăng trưởng đột phá.

16/01/2023

SBL: Báo cáo tài chính quý 4/2022

21/10/2022

SBL: Báo cáo tài chính quý 3/2022

03/10/2022

SBL: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

12/08/2022

SBL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

21/07/2022

SBL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

SBL: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/07/2022

SBL: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

21/04/2022

SBL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

SBL: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

19/04/2022

SBL: Báo cáo thường niên 2021

18/04/2022

SBL: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

SBL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/04/2022

SBL: Báo cáo tài chính năm 2021

21/03/2022

SBL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBL của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
+ Báo cáo quản lý và công tác giám sát của HĐQT
+ Báo cáo thẩm định của BKS
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022
+ Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2021 và kế hoạch 2022.
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

07/03/2022

SBL: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/02/2022

SBL: Nghị quyết Hội đồng quản trị