Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 10/07/2023

Ngày thực hiện: 20/07/2023