BCTC 2023 SBL - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 5 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 13,36% và giá vốn giảm nhanh hơn 12,43% so với cùng kỳ.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, cụ thể là 14,61%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 18,88% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính giảm 50,13%, trong đó chi phí lãi vay giảm 50,13% và công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 100% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 120 tỷ đồng.
  • Về hoạt động kinh doanh, vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu đều giảm so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng tăng 13,72% và chi phí quản lý giảm 15,13% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây