DNSE Detail Stock SC5

HOSE: CTCP Xây dựng Số 5

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

SC5

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

267 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

39.45 tỷ

Doanh thu

3,090 tỷ

6.28%

2,632.97

0

0.18

-17.67%

11.09%

1.71%

3.70%

188.65%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Phạm Văn Từ

48.96%

Phạm Gia Phú

24.7%

Nguyễn Đình Dũng

13.35%

Nguyễn Thị Kim Thanh

10.88%

Khác

2.11%

Tin tức & Sự kiện