DNSE Detail Stock SCI

HNX: CTCP SCI E&C

Xây dựng công trình khác

logo

SCI

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

295 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

14.75 tỷ

Doanh thu

1,433 tỷ

2.91%

580.56

0

1.44

22.46%

2.99%

0.96%

-1.57%

73.33%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP SCI

51%

CTCP Giải pháp Công nghệ cao Việt Sifo

5.12%

Lê Hồng Hà

2.54%

Khác

41.34%

Tin tức & Sự kiện