DNSE Detail Stock SCJ

UPCOM: CTCP Xi măng Sài Sơn

Sản xuất xi măng

logo

SCJ

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

220 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

7.57 tỷ

Doanh thu

1,214 tỷ

5.82%

130.91

0

0.77

-87.58%

1.12%

0.41%

12.21%

125.18%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Sỹ Tiệp

76.39%

CTCP Xi Măng Hoàng Long

8.31%

Dương Thị Minh

1.56%

Phạm Tiến Hiếu

1.38%

Khác

12.36%

Tin tức & Sự kiện