DNSE Detail Stock SCL

UPCOM: CTCP Sông Đà Cao Cường

Sản xuất gạch

logo

SCL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

524 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

51.90 tỷ

Doanh thu

469 tỷ

16.53%

2,781.29

0

0.34

-7.10%

21.66%

12.45%

34.63%

55.22%

70%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Công nghiệp dịch vụ Cao Cương

12.81%

Kiều Văn Mát

11.82%

Kiều Thị Nhung

6.42%

Nguyễn Ánh Hồng

3.23%

Khác

65.72%

Tin tức & Sự kiện