Tin tức & sự kiện

23/09/2022

SCL: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

22/09/2022

SCL: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

22/09/2022

SCL: Ngày 28/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

21/09/2022

SCL: Ông Vũ Văn Chiến - Tổng Giám đốc đã mua 60.000 cổ phiếu vào ngày 15/9/2022

21/09/2022

SCL: Ông Trần Văn Hoan - Kế toán trưởng đã mua 25.000 cổ phiếu vào ngày 15/9/2022

21/09/2022

SCL: Bà Bùi Thị Vẻ - Thành viên BKS đã mua 1.000 cổ phiếu vào ngày 14/9/2022

21/09/2022

SCL: Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Thành viên BKS đã mua 2.000 cổ phiếu vào ngày 14/9/2022

21/09/2022

SCL: Ông Kiều Văn Mát - Chủ tịch HĐQT đã mua 431.841 cổ phiếu từ ngày 13/9/2022 đến ngày 15/9/2022

21/09/2022

SCL: Bà Kiều Thị Miền - NCLQ đã mua 10.000 cổ phiếu vào ngày 15/9/2022

20/09/2022

SCL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,888,915 CP

13/09/2022

SCL: Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 200.000 CP từ ngày 15/9/2022 đến ngày 15/9/2022

12/09/2022

SCL: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 1,888,915 cổ phiếu

08/09/2022

SCL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2022

SCL: Vũ Văn Chiến - Tổng Giám đốc đăng ký mua 60,000 cổ phiếu từ ngày 05/9/2022 đến ngày 15/9/2022

30/08/2022

SCL: Trần Văn Hoan _ Kế toán trưởng đăng ký mua 25,000 cổ phiếu từ ngày 05/9/2022 đến ngày 15/9/2022

26/08/2022

SCL: Bùi Thị Vẻ _ Thành viên BKS đăng ký mua 1,000 cổ phiếu từ ngày 30/8/2022 đến ngày 15/9/2022

26/08/2022

SCL: Kiều Văn Mát _ Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 431,841 cổ phiếu từ ngày 30/8/2022 đến ngày 15/9/2022

26/08/2022

SCL: Kiều Thị Miền _ NCLQ đăng ký mua 10,000 cổ phiếu từ ngày 30/8/2022 đến ngày 15/9/2022

26/08/2022

SCL: Nguyễn Thị Thu Hoài _ Thành viên BKS đăng ký mua 2,000 cổ phiếu từ ngày 30/8/2022 đến ngày 15/9/2022