Tin tức & sự kiện

13/12/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

18/11/2022

SCV: Ngày 14/12/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Muối Việt Nam

24/06/2022

SCV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/06/2022

SCV: Báo cáo thường niên 2021

03/06/2022

SCV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

SCV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/05/2022

SCV: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

SCV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

SCV: Đính chính Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 01/7/2021 đến ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán

13/04/2022

SCV: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

SCV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/03/2022

SCV: Báo cáo kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/12/2021

16/03/2022

SCV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

30/12/2021

SCV: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh

08/07/2021

SCV: Công bố quyết định chuyển đổi cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam

07/06/2021

SCV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

19/05/2021

Giao dịch lần đầu - 1,279,392 CP

13/05/2021

SCV: Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam (SCV)

13/05/2021

SCV: Ngày 19/05/2021, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam (SCV)

13/05/2021

SCV: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam (SCV)