DNSE Detail Stock SD4

UPCOM: CTCP Sông Đà 4

Xây dựng hệ thống tiện ích

logo

SD4

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

32.96 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-149.74 tỷ

Doanh thu

309 tỷ

0.99%

-14,538.20

0

0.38

0%

-156.36%

-16.64%

-28.50%

1,479.31%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Sông Đà - CTCP

65%

Khác

35.00%

Tin tức & Sự kiện