DNSE Detail Stock SD9

HNX: CTCP Sông Đà 9

Xây dựng hệ thống tiện ích

logo

SD9

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

421 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

29.55 tỷ

Doanh thu

552 tỷ

1.77%

863.30

0

0.42

483.68%

7.01%

3.02%

30.75%

76.36%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Sông Đà - CTCP

58.5%

Lê Hải Đoàn

2.18%

Khác

39.32%

Tin tức & Sự kiện