DNSE Detail Stock SDB

UPCOM: CTCP Sông Đà 207

Xây dựng công trình khác

logo

SDB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

5.50 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.43 tỷ

Doanh thu

161 tỷ

0.35%

0

0

0.99

0%

12.77%

0.30%

15.41%

687.74%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Quốc Tuấn

12.64%

Trần Việt Sơn

3.64%

CTCP Sông Đà Thăng Long

1.82%

Công ty TNHH FPM

1.64%

Khác

80.26%

Tin tức & Sự kiện