DNSE Detail Stock SDD

UPCOM: CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Xây dựng hệ thống tiện ích

logo

SDD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

28.81 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-19.50 tỷ

Doanh thu

58.38 tỷ

0.19%

-1,218.03

0

1.02

0%

-17.17%

-7.18%

-6.20%

87.69%

85%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Bùi Kim Thanh

10.22%

Lê Trần Vi Thảo

6.25%

Nguyễn Gia Đức

2.88%

Đỗ Nguyên Hữu

2.76%

Khác

77.89%

Tin tức & Sự kiện