DNSE Detail Stock SDV

UPCOM: CTCP Dịch vụ Sonadezi

Xử lý và tiêu hủy chất thải

logo

SDV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

192 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

15.71 tỷ

Doanh thu

464 tỷ

47.71%

3,142.62

0

0.14

0%

12.28%

3.67%

11.45%

0%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp

20%

CTCP Môi trường Sonadezi

10%

CTCP Sonadezi Long Thành

5%

CTCP Phát triển đô thị Công nghiệp số 2

5%

Khác

60.00%

Tin tức & Sự kiện