Tin tức & sự kiện

18/12/2023

Hẩm hiu cổ phiếu 'vua cá tra' và bài học 'vung tay quá trán'

08/12/2023

Danh sách 23 cổ phiếu sàn UpCoM vừa bị đình chỉ giao dịch

11/07/2023

SDX: Thông báo về trạng thái chứng khoán

11/07/2023

SDX: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

SDX: Thông báo về trạng thái chứng khoán

23/05/2023

SDX: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

02/08/2022

SDX: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

SDX: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch

28/07/2021

SDX: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/05/2021

SDX: Thau đổi lý do hạn chế giao dịch

28/05/2021

SDX: Thay đổi lý do hạn chế giao dịch

13/08/2020

SDX: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCOM

26/05/2020

SDX: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên HTGD Upcom

03/08/2019

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDX của CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 17/08/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty - Tầng 4, Nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019;
+ Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2018;
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019;
+ Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
+ Bầu Thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án dự kiến năm 2019.

02/08/2019

SDX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

24/05/2019

SDX: TB về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu CTCP Phòng cháy chữa cháy vầ Đầu tư Xây dựng Sông Đà - SDX

SDX: TB về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu CTCP Phòng cháy chữa cháy vầ Đầu tư Xây dựng Sông Đà - SDX

15/08/2018

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDX của CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến: 06/09/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty - Tầng 4, Nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018;
+ Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2017;
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018;
+ Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
          - Nội dung họp: + Bầu Thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án dự kiến năm 2018.

28/03/2017

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDX của CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 28/04/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 4,Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát Công ty;
+ Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

10/03/2016

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDX của CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 8h30 ngày 12/04/2016
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 4, Tòa nhà Sông Đà, Nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2015;
+ Công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

17/09/2015

Giao dịch lần đầu - 2,250,000 CP