DNSE Detail Stock SEB

HNX: CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung

Sản xuất và phân phối điện

logo

SEB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,555 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

141 tỷ

Doanh thu

288 tỷ

0.19%

4,414.87

0

0.18

-11.28%

22.83%

21.25%

67.19%

1.15%

15%

9.66%

43.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đinh Thu Thủy

25.18%

Đinh Quang Chiến

24.97%

Tổng công ty Điện lực Miền Trung

24%

CTCP Năng lượng BITEXCO

11.52%

Khác

14.33%

Tin tức & Sự kiện