DNSE Detail Stock SFN

HNX: CTCP Dệt lưới Sài Gòn

Sản phẩm từ nhựa

logo

SFN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

58.14 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

9.28 tỷ

Doanh thu

146 tỷ

0.28%

3,238.96

0

0.30

-3.85%

12.50%

11.39%

13.96%

0%

45%

3.18%

5.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV

41.9%

Trương Công Minh

10.04%

Cao Thị Thúy

8.12%

Khác

39.94%

Tin tức & Sự kiện