DNSE Detail Stock SGB

UPCOM: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

Ngân hàng

logo

SGB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4,540 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

231 tỷ

Doanh thu

2,467 tỷ

31,863 tỷ

680.77

3.17%

-5.21%

-1.14%

2.38%

39.02%

7.34%

5.70%

0.79%

0.79

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Văn phòng Thành ủy TP HCM

16.53%

Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận

15.13%

Công ty TNHH MTV Du lịch TM Kỳ Hòa

14.87%

Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM

12.8%

Khác

40.67%

Tin tức & Sự kiện