DNSE Detail Stock SGC

HNX: CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang

Thực phẩm đóng gói sẵn

logo

SGC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

715 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

74.23 tỷ

Doanh thu

527 tỷ

20.35%

10,384.77

0

0.39

9.73%

29.89%

23.74%

24.07%

2.78%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Vĩnh Hoàn

76.72%

Trần Thị Thanh Thúy

8.19%

Trương Thị Lệ Khanh

7.67%

Phạm Thanh Hùng

3.33%

Khác

4.09%

Tin tức & Sự kiện