DNSE Detail Stock SGD

HNX: CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xuất bản

logo

SGD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

60.24 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.84 tỷ

Doanh thu

198 tỷ

4.44%

455.17

0

0.10

-172.59%

5.08%

3.44%

8.36%

28.91%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ngô Phương Anh

24.91%

Ngô Anh Thư

16.46%

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

15.63%

Vũ Thanh Thủy

8.01%

Khác

34.99%

Tin tức & Sự kiện