DNSE Detail Stock SGR

HOSE: Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn

Bất động sản công nghiệp

logo

SGR

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,662 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

99.46 tỷ

Doanh thu

108 tỷ

0.23%

1,657.74

0

1.17

-126.06%

11.36%

4.99%

43.08%

46.68%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Phạm Thu

29.94%

CTCP Bất động sản REE

28.87%

Phạm Đình Thành

6.19%

Phạm Tuấn

5.87%

Khác

29.13%

Tin tức & Sự kiện