DNSE Detail Stock SHB

HOSE: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Ngân hàng

logo

SHB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

41,798 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

7,653 tỷ

Doanh thu

55,483 tỷ

621,144 tỷ

2,114.70

3.36%

640.47%

-0.26%

3.02%

69.27%

7.76%

15.46%

1.28%

1.13

85%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn T&T

10%

Đỗ Vinh Quang

2.96%

Đỗ Quang Hiển

2.75%

VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors-Vietnam-ETF

2.56%

Khác

81.73%

Tin tức & Sự kiện