Tin tức & sự kiện

21/07/2022

SHC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

13/04/2022

SHC: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHC của CTCP Hàng hải Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 9h sáng, ngày 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: 422 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP.HCM.
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/03/2022

SHC: Báo cáo tài chính năm 2021

22/03/2022

SHC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/01/2022

SHC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/09/2021

SHC: Nguyễn Đình Hiệu - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 90,000 CP

19/08/2021

SHC: Nguyễn Đình Hiệu - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP

26/07/2021

SHC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

05/05/2021

SHC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

01/04/2021

SHC: Báo cáo thường niên 2020

31/03/2021

SHC: Báo cáo tài chính năm 2020

31/03/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHC của CTCP Hàng hải Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 09h00 thứ sáu, ngày 23/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn số 422 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

16/03/2021

SHC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

02/02/2021

SHC: Báo cáo quản trị công ty năm 2020

03/06/2020

SHC: Báo cáo thường niên 2019

14/05/2020

SHC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

05/04/2020

SHC: Báo cáo tài chính năm 2019

25/03/2020

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHC của CTCP Hàng hải Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 9h00 thứ sáu, ngày 24/04/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường họp, CN Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam- Công ty TNHH MTV tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 163 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

17/03/2020

SHC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020