DNSE Detail Stock SHG

UPCOM: Tổng CTCP Sông Hồng

Xây dựng công trình khác

logo

SHG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

59.40 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-177.99 tỷ

Doanh thu

37.58 tỷ

0.10%

0

0

0.69

0%

23.07%

-14.55%

18.95%

0%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Bộ Xây dựng

49.04%

Nguyễn Thương Huyền

25.96%

Trần Thị Thanh Hà

9.56%

Lã Tuấn Hưng

0%

Khác

15.44%

Tin tức & Sự kiện