DNSE Detail Stock SHP

HOSE: CTCP Thủy điện Miền Nam

Sản xuất và phân phối điện

logo

SHP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

3,623 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

241 tỷ

Doanh thu

601 tỷ

1.16%

2,384.69

0

0.12

0%

21.82%

15.76%

51.14%

8.72%

-

3.21%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Điện lực miền Nam

48.86%

Công ty TNHH Năng lượng REE

11.09%

CTCP Thủy điện Đắk R TÍH

10.33%

Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity

5.02%

Khác

24.70%

Tin tức & Sự kiện