DNSE Detail Stock SIG

UPCOM: CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Dịch vụ môi trường và cơ sở vật chất

logo

SIG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

67.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-3.69 tỷ

Doanh thu

90.75 tỷ

2.73%

-368.94

0

0.31

0%

-0.65%

-0.19%

51.51%

0%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Khắc Sơn

17.69%

Khác

82.31%

Tin tức & Sự kiện