DNSE Detail Stock SIG

UPCOM: CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Dịch vụ môi trường và cơ sở vật chất

logo

SIG

Tin tức

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

SIG

-5.08%

05/04/2024

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

SIG

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

SIG

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

SIG

0.00%

09/11/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020

SIG

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

SIG

0.00%

09/11/2023

SIG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

SIG

0.00%

24/07/2023

SIG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

SIG

+8.77%

08/05/2023

SIG: Giải trình báo cáo tài chính bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên

SIG

13/04/2023

SIG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

SIG

12/04/2023

SIG: Báo cáo thường niên 2022

SIG

12/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

SIG

07/04/2023

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

SIG

06/04/2023

SIG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

SIG

05/04/2023

SIG: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

SIG

03/04/2023

SIG: Báo cáo tài chính năm 2022

SIG

03/04/2023

SIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

SIG

23/03/2023

SIG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

SIG

16/03/2023

SIG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

SIG

17/01/2023

SIG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

SIG

27/07/2022