DNSE Detail Stock SIP

HOSE: CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG

Bất động sản công nghiệp

logo

SIP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

14,799 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1,007 tỷ

Doanh thu

7,109 tỷ

15.10%

5,539.49

0

1.10

-20.70%

26.62%

5.15%

13.64%

47.75%

-

2.52%

16.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Mạnh Hùng

10.27%

CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị An Lộc

9.96%

Lư Thanh Nhã

7.52%

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

5.13%

Khác

67.12%

Tin tức & Sự kiện