DNSE Detail Stock SJC

UPCOM: CTCP Sông Đà 1.01

Xây dựng công trình khác

logo

SJC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

28.43 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-5.30 tỷ

Doanh thu

6.80 tỷ

0.02%

0

0

-0.65

0%

-5.48%

-0.33%

17.87%

560.81%

75%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Hà Phương

13%

Phạm Thị Loan

10.48%

Nguyễn Thanh Hải

10.42%

Nguyễn Đình Linh

9.55%

Khác

56.55%

Tin tức & Sự kiện