DNSE Detail Stock SJG

UPCOM: Tổng Công ty Sông Đà - CTCP

Xây dựng hệ thống tiện ích

logo

SJG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

7,193 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

385 tỷ

Doanh thu

5,576 tỷ

17.84%

856.07

0

0.15

-90.18%

5.13%

2.03%

20.78%

79.45%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước

99.79%

Khác

0.21%

Tin tức & Sự kiện