DNSE Detail Stock SLS

HNX: CTCP Mía Đường Sơn La

Sản xuất đường

logo

SLS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,801 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

516 tỷ

Doanh thu

1,410 tỷ

4.59%

52,700.00

0

0.49

46.45%

45.35%

35.76%

37.22%

0.68%

50%

10.42%

150.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Thị Thái

27.43%

Công ty TNHH Thái Liên

15%

Đặng Việt Anh

9.84%

Tạ Ngọc Hương

2.89%

Khác

44.84%

Tin tức & Sự kiện