DNSE Detail Stock SNZ

UPCOM: Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp

Bất động sản công nghiệp

logo

SNZ

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

14,796 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

911 tỷ

Doanh thu

5,675 tỷ

12.06%

2,418.68

0

0.59

-18.15%

14.63%

6.50%

38.99%

45.76%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai

99.54%

Khác

0.46%

Tin tức & Sự kiện