Tin tức & sự kiện

31/08/2022

SP2: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

31/08/2022

SP2: Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

16/08/2022

SP2: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

11/08/2022

SP2: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (số liệu sau soát xét)

11/08/2022

SP2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

SP2: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/07/2022

SP2: Thay đổi nhân sự

28/07/2022

SP2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

22/07/2022

SP2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

SP2: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ

21/07/2022

SP2: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

21/07/2022

SP2: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

19/07/2022

SP2: Báo cáo tài chính quý 2/2022

05/07/2022

SP2: Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

27/06/2022

SP2: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

24/06/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SP2 của CTCP Thủy điện Sử Pán 2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Trong tháng 07/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

22/06/2022

SP2: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

06/06/2022

SP2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

31/05/2022

SP2: Nghị quyết HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

27/05/2022

SP2: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022