SP2: CTCP Năng lượng An Xuân - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,660,000 CP

SP2: CTCP Năng lượng An Xuân - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,660,000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Năng lượng An Xuân
- Mã chứng khoán: SP2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,857,430 CP (tỷ lệ 33.25%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,660,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/09/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/10/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Đức Thành
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

HNX