Tin tức & sự kiện

13/09/2022

SPI: Nguyễn Đức Minh không còn là cổ đông lớn

25/08/2022

SPI: Bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

24/08/2022

SPI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

24/08/2022

SPI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

27/07/2022

SPI: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

27/07/2022

SPI: Báo cáo tài chính quý 2/2022

26/07/2022

SPI: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Đức Minh

20/07/2022

SPI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

SPI: Lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán

05/07/2022

SPI: Thay đổi Website công ty

01/07/2022

SPI: Ông Nguyễn Chí Tân được bổ nhiệm vị trí người phụ trách quản trị Công ty

01/07/2022

SPI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/06/2022

SPI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPI của CTCP SPIRAL GALAXY như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

19/05/2022

SPI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/05/2022

SPI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/05/2022

SPI: Quyết định xử phạt hành chính

28/04/2022

SPI: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

28/04/2022

SPI: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/04/2022

SPI: Báo cáo thường niên 2021