DNSE Detail Stock SRF

HOSE: CTCP Searefico

Nhà thầu thiết bị xây dựng

logo

SRF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

313 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.98 tỷ

Doanh thu

1,659 tỷ

25.72%

58.60

0

0.18

0.24%

0.60%

0.16%

6.35%

110.27%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Taisei Oncho

23.97%

Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng Sanyo Việt Nam

21.16%

Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam – CTCP

13.52%

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP

12.29%

Khác

29.06%

Tin tức & Sự kiện