Tin tức & sự kiện

01/12/2022

SSG: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

01/12/2022

SSG: BCKQGD - Nguyễn Thành Dương

01/12/2022

SSG: BCKQGD - Nguyễn Thị Hồng Hạnh

01/12/2022

SSG: BCKQGD - Nguyễn Thị Mai Phương

16/11/2022

SSG: Thông báo giao dịch cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ - Nguyễn Thị Hồng Hạnh

16/11/2022

SSG: TB GDCP/ Chứng chỉ quỹ - Nguyễn Thị Hồng Hạnh

16/11/2022

SSG: Thông báo giao dịch cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ - Nguyễn thành Dương

16/11/2022

SSG: TB GDCP/ Chứng chỉ quỹ - Nguyễn thành Dương

16/11/2022

SSG: TB GDCP/ Chứng chỉ quỹ - Nguyễn Thị Mai Phương

16/11/2022

SSG: Thông báo giao dịch cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ - Nguyễn Thị Mai Phương

07/11/2022

SSG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

01/11/2022

SSG: Báo cáo về giao dịch CĐL - Nguyễn Hải Linh

21/10/2022

SSG: Nguyễn Đức Mạnh - Ủy viên HĐQT - đã bán 368,770 CP

07/10/2022

SSG: Nguyễn Đức Mạnh - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 368,770 CP

11/08/2022

SSG: Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Phó Giám Đốc

02/08/2022

SSG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/06/2022

SSG: Bổ nhiệm lại Ông Đặng Hồng Trường giữ chức vụ Giám Đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty

28/04/2022

SSG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

ĐHĐCĐ IDC: Mở rộng quỹ đất 1,500 - 2,000 ha trong 5 năm tới

Sáng ngày 19/04, Tổng Công ty IDICO - CTCP (HNX: IDC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 cũng như kế hoạch 5 năm (2022-2026).

13/04/2022

SSG: Báo cáo thường niên 2021