DNSE Detail Stock SSG

UPCOM: CTCP Vận tải biển Hải Âu

Vận tải hàng hóa đường thủy

logo

SSG

Tin tức

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 1000 đồng/CP

SSG

0.00%

6 ngày trước

Thêm 6 doanh nghiệp sắp chia cổ tức bằng tiền, cao nhất 50%

SSG

-2.33%

DHA

-0.65%

+3

22 ngày trước

Thêm 6 doanh nghiệp sắp chia cổ tức bằng tiền, cao nhất 50%

IDICO (IDC) sắp chi 800 tỷ đồng trả cổ tức

SSG

-4.13%

IDC

+0.16%

07/06/2024

IDICO (IDC) sắp chi 800 tỷ đồng trả cổ tức

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

SSG

+2.94%

05/04/2024

VIMC thoái sạch vốn tại SSG

SSG

+5.60%

MVN

+5.32%

+1

19/02/2024

VIMC thoái sạch vốn tại SSG

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vừa thoái sạch vốn tại SSG

SSG

+5.60%

MVN

+5.32%

+1

19/02/2024

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vừa thoái sạch vốn tại SSG

VIMC thoái hết thành công tại Vận tải Biển Hải Âu nhưng bất thành tại Hàng hải Sài Gòn

SSG

+5.60%

SMC

+0.95%

17/02/2024

VIMC thoái hết thành công tại Vận tải Biển Hải Âu nhưng bất thành tại Hàng hải Sài Gòn

Vinalines góp hơn nghìn tỷ thành lập công ty con

SSG

+4.00%

MVN

0.00%

+1

06/02/2024

Vinalines góp hơn nghìn tỷ thành lập công ty con

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thoái vốn tại 2 đơn vị

SSG

0.00%

MVN

0.00%

+1

16/01/2024

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thoái vốn tại 2 đơn vị

Ngày 29/1 tới, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ đấu giá cổ phần tại hai công ty con

SSG

+1.77%

SHC

0.00%

+1

03/01/2024

Ngày 29/1 tới, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ đấu giá cổ phần tại hai công ty con

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (MVN) quyết định thoái vốn tại hai công ty con

SSG

+1.77%

MVN

-3.52%

02/01/2024

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (MVN) quyết định thoái vốn tại hai công ty con

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

SSG

+1.60%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

SSG

+1.60%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

SSG

+1.60%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

SSG

+1.60%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

SSG

+1.60%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

SSG

+1.60%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014

SSG

+1.60%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

SSG

+1.60%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

SSG

+1.60%

09/11/2023