Tin tức & sự kiện

11/08/2022

SSG: Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Phó Giám Đốc

02/08/2022

SSG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

07/06/2022

SSG: Bổ nhiệm lại Ông Đặng Hồng Trường giữ chức vụ Giám Đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty

28/04/2022

SSG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

ĐHĐCĐ IDC: Mở rộng quỹ đất 1,500 - 2,000 ha trong 5 năm tới

Sáng ngày 19/04, Tổng Công ty IDICO - CTCP (HNX: IDC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 cũng như kế hoạch 5 năm (2022-2026).

13/04/2022

SSG: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

SSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

SSG: Báo cáo tài chính năm 2021

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSG của CTCP Vận tải biển Hải Âu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trực tiếp trong Thư mời tham dự Đại hội và đăng trên website.
          - Nội dung họp: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận 2021; Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022; Lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2022; Các vấn đề khác.

08/03/2022

SSG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/02/2022

SSG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

26/11/2021

SSG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

01/08/2021

SSG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

06/07/2021

SSG: Thay đổi nhân sự

18/06/2021

SSG: Ban hành Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 5

16/06/2021

SSG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

15/06/2021

SSG: Nguyễn Đức Mạnh - Ủy viên HĐQT - đã bán 875,240 CP

03/06/2021

SSG: Thay đổi nhân sự

24/05/2021

SSG: Nguyễn Thị Mai Phương - người có liên quan đến Giám đốc; Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,056,830 CP

24/05/2021

SSG: Lê Thanh Phúc - Thành viên BKS - đã bán 181,590 CP