Tin tức & sự kiện

19/09/2022

SSH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

30/08/2022

SSH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

SSH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trước và sau soát xét

29/08/2022

SSH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

SSH: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

02/08/2022

SSH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

SSH: Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (50%)

22/07/2022

SSH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/07/2022

SSH: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

30/06/2022

SSH: Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

23/06/2022

SSH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/06/2022

ĐHĐCĐ Sunshine Homes - Mục tiêu tăng trưởng ấn tượng trong chiến lược phát triển bền vững

Ngày 18/06/2022, CTCP Phát triển Sunshine Homes (UPCoM: SSH) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

30/05/2022

SSH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSH của CTCP Phát triển Sunshine Homes như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến họp trong tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Hình thức họp: Họp trực tuyến và/hoặc trực tiếp tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19. Hình thức họp Đại hội đồng cổ đông chính thức sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty và/hoặc trong thư mời họp.
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

17/05/2022

SSH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/05/2022

SSH: Báo cáo tài chính quý 1/2022

06/05/2022

SSH: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

05/05/2022

SSH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/04/2022

SSH: Nghị quyết Hội đồng quản trị